Algemene Voorwaarden Easpoint

Easpoint is een initiatief van Driving the Vortex B.V., gevestigd te Leiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27366561.

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en offerte van Easpoint en op elke Overeenkomst die Easpoint aangaat met het Bedrijf.
  2. Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Easpoint en het Bedrijf zijn overeengekomen.
  3. Het Bedrijf kan geen rechten ontlenen aan eventuele op enig moment overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden voor toekomstige overeenkomsten.
 2. Definities
  1. Bedrijfs-account: een bedrijfs-account binnen Easpoint, waarbinnen gebruikersaccounts kunnen worden aangemaakt.
  2. Gebruikersaccount: een gebruikersaccount binnen een Bedrijfs-account.
 3. Privacy, eigenaarschap, gegevensverwerking en beveiliging
  1. De privacy en de gegevensbewerking worden beschreven in de Privacy Policy, die apart op te vragen is en ook in te zien is op //www.easpoint.nl/privacy_policy.
  2. Het Bedrijf draagt bij het verzamelen van de basispersoonsgegevens van medewerkers zorg voor het verkrijgen van toestemming voor de initiële import van deze gegevens in Easpoint. Easpoint stelt een concept aankondigingsbrief ter beschikking die het Bedrijf hiervoor kan gebruiken.
  3. Door het verstrekken van deze basispersoonsgegevens aan Easpoint vrijwaart het Bedrijf Easpoint voor aanspraken van de desbetreffende personen met betrekking tot de wet bescherming persoonsgegevens.
  4. Het Bedrijf is het 1e aanspreekpunt voor wijzigingen waarbij de identiteit van de gebruiker vastgesteld dient te worden, zoals het aanmaken of verwijderen van gebruikersaccounts. Easpoint kan bedrijven hier op verzoek bij ondersteunen.
  5. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van, en de juistheid van, de persoonsgegevens. Easpoint is op geen enkele manier verantwoordelijk voor bijdragen geplaatst door gebruikers, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, berichten, foto's en video's.
  6. Easpoint beveiligt de in Easpoint opgeslagen gegevens op een aan alle moderne eisen voldoenende manier. Easpoint staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
 4. Licentie, opzegtermijn, prijs en betaling
  1. De licentie voor Bedrijfs-accounts wordt afgesloten voor een contractduur van 1 jaar.
  2. Licenties worden na afloop stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur als de lopende licentie, tenzij opgezegd met in achtneming van de hieronder genoemde opzegtermijn.
  3. Licenties kunnen op elk moment van het jaar worden opgezegd, waarbij de lopende licentie gecontinueerd zal worden tot de einddatum. Een licentie dient op zijn laatst 1 maand voor de einddatum te worden opgezegd, indien dit niet is gebeurd zal de licentie verlengd worden.
  4. Licentiewijzigingen kunnen op elk moment van het jaar worden doorgegeven, en worden van kracht bij de volgende contractduur. waarbij de lopende licentie ongewijzigd zal worden gecontinueerd tot de einddatum.
  5. Een Bedrijfs-account kan 3 maanden gratis en vrijblijvend uitgeprobeerd worden. Hierna vindt óf facturatie plaats of het account wordt opgeheven. In overleg is verlenging van de proefperiode ook mogelijk. Het Bedrijf mag na opheffing van een account na afloop van de proefperiode niet opnieuw een proefperiode doorlopen in een nieuw aangemaakt account, tenzij dit door Easpoint expliciet wordt toegestaan.
  6. De kosten voor de volledige licentie van Bedrijfs-accounts dienen bij aanvang van de licentie te worden voldaan.
  7. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.
  8. Facturen dienen te worden voldaan binnen 1 maand na factuurdatum.
 5. Ondersteuning
  1. Easpoint biedt support bij een Bedrijfs-account. De hoeveelheid supporturen zijn gebaseerd op een fair-use policy en zijn ruim voldoende voor het in gebruik nemen van het Bedrijfs-account. Indien Easpoint van mening is dat de gevraagde support de fair-use policy overstijgt dan zal het Bedrijf hiervan op tijd op de hoogte worden gebracht. Additionele supporturen zijn in onderling overleg bij te bestellen.
  2. Easpoint streeft ernaar om de dienst in alle gangbare combinaties van browser/besturingssysteem goed te laten werken. Bij geconstateerde problemen zal bekeken worden of deze ondersteuning verder uitgebreid moet worden. Easpoint geeft geen garanties op deze ondersteuning en is nimmer verplicht tegemoet te komen aan een verzoek voor ondersteuning voor een bepaald browser/besturingssysteem.
 6. Verantwoordelijkheid van het Bedrijf
  1. Het Bedrijf krijgt de beschikking over uitgebreide beheersmogelijkheden, met bijbehorende helpteksten, om het Bedrijfs-account in Easpoint te beheren.
  2. Het is de taak van het Bedrijf om het beheer van het Bedrijfs-account uit te voeren, waaronder maar niet gelimiteerd tot het gebruikersbeheer (hieronder wordt verstaan: het aanmaken, wijzigen en/of verwijderen).
  3. Het is de taak van het Bedrijf om aanspreekpunt te zijn voor gebruikers die klachten hebben over bijdragen van andere gebruikers.
  4. Het Bedrijf kan ter ondersteuning Easpoint vragen om hulp bij het beheer van bovenstaande zaken. De ondersteuning zal erop gericht zijn het Bedrijf thuis te maken in de beheersmogelijkheden zodat een volgende keer het Bedrijf dit onderdeel zelfstandig kan inrichten.
 7. Beschikbaarheid en backups
  1. Alle diensten van Easpoint worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
  2. Easpoint en toeleveranciers spannen zich maximaal in om een zo continu mogelijke dienstverlening te kunnen bieden, maar garanderen geen ononderbroken beschikbaarheid. Easpoint en toeleveranciers zullen zich er voor inspannen gebreken in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen.
  3. Easpoint behoudt zich het recht voor om bij onderhoud de beschikbaarheid van het systeem tijdelijk te onderbreken.
  4. Geplande niet-beschikbaarheid zal ruim van tevoren worden aangekondigd.
  5. Eén keer per dag worden alle databestanden zoals documenten, foto's en de database gebackupt.
 8. Aansprakelijkheid Easpoint
  1. Easpoint, toeleveranciers en het Bedrijf zijn niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van Easpoint, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot winstderving, het verlies van informatie en bedrijfsonderbreking.
 9. Aanpassingen Algemene Voorwaarden en Privacy Policy
  1. Easpoint behoud zich het recht voor te allen tijde en zonder voorbehoud deze Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy te wijzigen.